SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” veic videonovērošanu.

Videonovērošanas mērķis (nolūks): Uzņēmuma īpašuma aizsardzība.

Pārzinis videonovērošanā fiksēto datu apstrādei: SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” (Daugavas iela 43, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120; e-pasts: plavinu_komunalie@plavinas.lv; tālrunis 65133060). Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv.

Videonovērošanas tiesiskais pamatojums: Uzņēmuma leģitīmās intereses (aizsargāt savu īpašumu).

Personas datu kategorijas: personas, kuru attēls fiksēts videonovērošanas zonā.

Datu saņēmēji: nepieciešamības gadījumā – valsts tiesībaizsargājošās institūcijas (piemēram, Valsts policija, izmeklēšanas iestādes, tiesas) kaitējumu vai zaudējumu nodarītāju identificēšanai vai tml.

Videonovērošanā fiksēto datu glabāšana un drošība: Videonovērošana tiek veikta visās kalendārajās dienās no 00.00 līdz 24.00,  ieraksti tiek uzglabāti ne ilgāk kā 30 kalendārās dienas.

Videonovērošanas ierakstā iegūtos datus apstrādā tikai tam pilnvarotas personas, dati tiek glabāti tā, lai tiem nepiekļūtu trešās personas.

Videonovērošanas ierakstiem netiek veidotas rezerves kopijas.

Datu subjekta tiesības: Ikvienam datu subjektam ir tiesības zināt, ka to novēro, tāpēc pie ieejas objektā vai citā redzamā vietā, kur SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” veic videonovērošanu, tiek izvietota informatīva uzlīme (zīme):

Datu subjektu tiesības nosaka un regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula, t.sk., bet ne tikai, pieprasīt datus no videonovērošanas ierakstiem, taču tikai tādus, kas attiecas uz pašu pieprasītāju.

Jautājumos par videonovērošanā veiktās personas datu apstrādes tiesiskumu un atbilstību Vispārējās datu aizsardzības regulas prasībām iedzīvotājiem vispirms jāvēršas pie Uzņēmuma datu aizsardzības speciālista (e-pasts: datu.specialists@plavinas.lv) vai tieši pie Pārziņa. Par prettiesisku un nelikumīgu personas datu apstrādi datu subjektiem ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (Blaumaņa ielā 11/13, Rīgā, LV-1011).