SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” publiskojamā informācija

1.

Īpašuma struktūra

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 100% apmērā ir Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrība.

SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” nav līdzdalība citās kapitālsabiedrībās.

2.

Organizatoriskā struktūra

5.

Citu nozīmīga informācija

Citas nozīmīgas informācijas nav.

7.

Aizkraukles novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības noteikumi.

8.

Valdes locekļi

11.

Kapitālsabiedrības ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība

12.

Kapitālsabiedrības vispārējie stratēģiskie mērķi

Vispārējie stratēģiskie mērķi – organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus: ūdensapgāde un kanalizācija, siltumapgāde, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, dzīvojamo māju pārvaldīšana.

13.

Kapitālsabiedrības darbības un komercdarbības veidi

15.

Veiktās iemaksas valsts vai pašvaldības budžetā (tai skaitā dividendes, atskaitījumi, nodokļu maksājumi)

16.

Valsts vai pašvaldības budžeta finansējums un tā izlietojums

2023. gads Finansējums nav saņemts.

2022. gads Finansējums nav saņemts.

2021 gads Finansējums nav saņemts.

2020 gads Finansējums nav saņemts.

2019 gads Finansējums nav saņemts.

18.

Informācija par paredzamiem riska faktoriem

19.

Risku pārvaldības un iekšējās kontroles politika

20.

Pārvaldes institūciju un to komiteju sastāvs, darbības apraksts

Nav aktuāli.

22.

Revīzijas komiteja:

nolikums,

komitejas locekļi

Nav akuāli.

Nav akuāli.

23.

Informācija par netipiskiem vai nozīmīga apjoma darījumiem ar saistītajām pusēm Finanšu instrumentu tirgus likuma 59.1 panta izpratnē:

2023. gads Informācijas nav

2022. gads Informācijas nav

2021. gads Informācijas nav.

2020 gads Informācijas nav.

2019 gads Informācijas nav.

24

Kapitālsabiedrības politika (kapitālsabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem)

25.

Ikgadējais pārskats par Aizkraukles novada pašvaldībai piederošām kapitālsabiedrībām un kapitāla daļām

26.

Vidējā termiņa darbības stratēģija