Par e-pastu maiņu

Publicēts: 04.03.2024.

Lūdzam ņemt vērā, ka mums ir mainīti e-pasti.
Lūdzam turpmāk informāciju sūtīt uz jaunajiem e-pastiem:

1) info@plavinukomunalie.lv
2) rekini@plavinukomunalie.lv