Publicēts: 01.06.2022.
 
Pasūtītājs
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 14.jūnijam plkst. 12:00
 

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Piegādes adreses

  1. Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Nod. maksātāja reģ. nr.

48703000457

Kontaktpersona

Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Cenu aptaujas nosaukums

”Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā”

Cenu aptaujas ID numurs

PKP 2022/4

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

09111400-4 koksnes kurināmais

Cenu aptaujas mērķis – Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā, saskaņā ar cenu aptaujas instrukcijas noteiktajām prasībām.
Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir viszemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 14.jūnija plkst.12:00, sūtot to skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu  komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu

konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.