Pasūtītājs
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2022. gada 13. jūnijam plkst. 12.00

Pasūtītāja nosaukums

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Juridiskā adrese

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Piegādes adreses

  1. Rīgas ielas katlumāja, Mazā Rīgas iela 13, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
  2. Daugavas ielas katlumāja, Daugavas iela 113, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120

Nod. maksātāja reģ. nr.

48703000457

Kontaktpersona

Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Cenu aptaujas nosaukums

Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā”

Cenu aptaujas ID numurs

PKP 2022/3

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

09111400-4 koksnes kurināmais

Cenu aptaujas mērķis – Koksnes šķeldas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2022./2023.gada apkures sezonā, saskaņā ar tirgus cenas izpētes instrukcijā noteiktajām prasībām.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst tirgus cenas izpētes instrukcijā noteiktajām prasībām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir viszemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 13. jūnija plkst. 12.00, iesniedzot personīgi, pasta sūtījumā vai elektroniski uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv . Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.