Publicēts: 23.03.2023.

Pasūtītājs

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšana

līdz 2023. gada 11.aprīlim plkst. 11:00

Pasūtītāja nosaukumsSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Juridiskā adreseDaugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Piegādes adresesDaugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Nod. maksātāja reģ. nr.48703000457
KontaktpersonaSanta Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv 
Cenu aptaujas nosaukums”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana”
Cenu aptaujas ID numursPKP 2023/2
Iepirkuma metodeCenu aptauja
CPV kods66512200-4, apdrošināšanas pakalpojumi.

Cenu aptaujas mērķis – ”SIA ”Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” darbinieku veselības apdrošināšana, saskaņā ar iepirkuma specifikācijas noteiktajām prasībām.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 11.aprīļa plkst.11:00, sūtot to skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv . Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.