Pasūtītājs

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

 

Piedāvājumu iesniegšana

līdz 2022. gada 20.septembrim plkst. 10:00

 

Pasūtītāja nosaukums 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

Juridiskā adrese 

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Piegādes adreses

Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120

Nod. maksātāja reģ. nr.

48703000457

Kontaktpersona 

Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv 

Cenu aptaujas nosaukums

Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Cenu aptaujas ID numurs

PKP 2022/5

Iepirkuma metode

Cenu aptauja

CPV kods

09310000-5 (elektrība).

Cenu aptaujas mērķis – elektroenerģijas piegāde SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” objektiem saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir viszemākā cena.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2022. gada 20.septembra plkst.10:00, klātienē Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, pasta sūtījumā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv.  Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.