Publicēts:06.06.2023.

Pasūtītājs

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 

Piedāvājumu iesniegšana

līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst. 17:00

Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” 
Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Piegādes adresesDaugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Nod. maksātāja reģ. nr.48703000457
Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv 
Cenu aptaujas nosaukums”Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonā”
Cenu aptaujas ID numursPKP 2023/5
Iepirkuma metodeCenu aptauja
CPV kods09111400-4, koksnes kurināmais.

Cenu aptaujas mērķis – Kokskaidu granulu piegāde siltumenerģijas ražošanai 2023./2024.gada apkures sezonā, saskaņā ar iepirkuma specifikācijas noteiktajām prasībām.

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 21.jūnijam plkst.17:00, sūtot to skenētā veidā vai parakstītu ar drošu elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv . Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.

Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.