Publicēts: 13.04.2023.

Pasūtītājs
SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 24.aprīlim plkst. 10:00
Pasūtītāja nosaukums Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Juridiskā adrese Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Piegādes adreses Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Nod. maksātāja reģ. nr. 48703000457
Kontaktpersona Santa Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle,
tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv

Cenu aptaujas
nosaukums

” Par elektroenerģijas piegādi SIA “Pļaviņu Komunālie
pakalpojumi”

Cenu aptaujas ID
numurs PKP 2023/3
Iepirkuma metode Cenu aptauja
CPV kods 09310000-5 (elektrība).
Cenu aptaujas mērķis – elektroenerģijas piegāde SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
objektiem saskaņā ar nolikuma nosacījumiem.
Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība,
kas iesniegusi piedāvājumu.
Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām, un ir
iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kura noteikšanā kritērijs ir viszemākā cena.
Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 24.aprīlim plkst.10:00,
klātienē Daugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, pasta sūtījumā vai parakstītu ar drošu
elektronisko parakstu uz e-pastu komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv. Pasūtītājs nodrošina
iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.
Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību
Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav
nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā
kādā no valstīm pārsniedz 150 euro.
Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.