Cenu aptauja “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”

Publicēts: 12.07.2023.

Pasūtītājs

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”

Piedāvājumu iesniegšana

līdz 2023. gada 15.augustam plkst. 10:15

Pasūtītāja nosaukumsSabiedrība ar ierobežotu atbildību “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”
Juridiskā adreseDaugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Piegādes adresesDaugavas iela 43, Pļaviņas, Aizkraukles novads, Latvija, LV-5120
Nod. maksātāja reģ. nr.48703000457
KontaktpersonaSanta Zālīte, SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, valdes locekle, tālr.+37120245505, e-pasts: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv
Cenu aptaujas nosaukums“Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”
Cenu aptaujas ID numursCA 2023/ 1A
Iepirkuma metodeCenu aptauja

Cenu aptaujas mērķis – “Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Dzirnavu ielā 2a, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, jumta vienkāršotai atjaunošanai”

Pretendents ir fiziska persona, juridiska persona, personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, kas iesniegusi piedāvājumu.

Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

Pasūtītājs slēdz līgumu ar Pretendentu, kurš atbilst Cenu aptaujā noteiktajām prasībām un profesionālajām spējām, un ir iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.

Ieinteresētās personas piedāvājumus var iesniegt līdz 2023. gada 15.augustam plkst.10:15, Piedāvājuma iesniegšanas vieta: SIA „Pļaviņu Komunālie pakalpojumi”, 3.kab.vai elektroniskā veidā uz e-pasta adresi: komunalie_pakalpojumi@plavinas.lv. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs. Izmantojot pasta pakalpojumus, tiks izskatīti tikai tie pretendentu piedāvājumi, kuri saņemti līdz 2023.gada 15. augustam. Pasūtītājs nodrošina iesniegto piedāvājumu konfidencialitāti līdz iesniegšanas termiņa beigām.

Prasības attiecībā uz Pretendenta atbilstību

Pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā ir tā faktiskā atrašanās vieta, nav nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.