2024.gadā jauna pašvaldībai piederošo dzīvokļu īres maksa

Publicēts: 29.11.2023.

SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” informē, ka pamatojoties uz 2023.gada 20.jūlija Aizkraukles novada domes sasitošajiem noteikumiem Nr.2023/11 “Par Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību”, sākot no 2024.gada 1.janvāra tiek noteikta pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksa par vienu kvadrātmetru sekojošā apmērā:

Sākot no 01.01.2024.  Pļaviņu pilsētā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:

1. Labiekārtota dzīvojamā telpa                0,21 EUR/m² mēnesī
2. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa0,15 EUR/m² mēnesī
3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām0,13 EUR/m² mēnesī
Sākot no 01.01.2024.  Vietalvas pagastā pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu īres maksas daļa, ko īrnieks maksā par dzīvojamās telpas lietošanu ir:

1. Labiekārtota dzīvojamā telpa                0,09 EUR/m² mēnesī
2. Daļēji labiekārtota dzīvojamā telpa0,09 EUR/m² mēnesī
3. Dzīvojamā telpa bez ērtībām0,08 EUR/m² mēnesī

Noteikumos noteikts, ka noteiktā īres maksa tiek samazināta:

  1. 50 % apmērā no Noteikumos noteiktās īres maksas dzīvojamai telpai, kurai noteikts sociālā dzīvokļa statuss;
  2. 50 % apmērā no šajos noteikumos noteiktās īres maksas dzīvojamai telpai, kas piešķirta daudzbērnu ģimenēm. Par daudzbērnu ģimenēm šo saistošo noteikumu izpratnē uzskatāmas tādas ģimenes, kurās aug trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni vai aizbilstamie. Par daudzbērnu ģimenēm uzskatāmas arī tādas ģimenes ar trīs un vairāk bērniem, kurās viens vai vairāki bērni ir vecumā no 18 līdz 24 gadiem un turpina mācīties kādā no vispārējās, profesionālās vai augstākās izglītības mācību iestādēm;
  3. 100 % apmērā no šajos noteikumos noteiktās īres maksas dzīvojamai telpai, kas piešķirta bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš dzīvo viens un bez pārtraukuma turpina mācības vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē vai augstākās izglītības iestādē pilna laika studiju programmā, neapvienojot mācības ar algotu darbu, un kurš nav vecāks par 24 gadiem.

Pašvaldības dzīvojamo telpu īrnieks, kurš atbilst minētajām personu kategorijām, Aizkraukles novada pašvaldībā iesniedz iesniegumu – ar lūgumu samazināt īres maksu.